2011/10/18

කන්ද උඩරට


කන්ද උඩරටින් සැලේවී වගේ පිනි මුතු
කඩා හැලෙන දිය සළු වැනි සීත පිනි බිදු
තෙමා නහවා නංවා කය සීත හිරි ගඩු
නිවා ගිමන තවා ලමැද කරයි සිත් තුටූ

ගැටබේ බෝධිමළුවේ සිලි සිලිය පරයන
හෝ හඩ දී ගලා ඇදෙන නදිය අසබඩ
මල් පියවිලි මතින් හමන සුවද අරගෙන
සරසවි සමනලියන් වෙයි සිනා පුරෝන

එකපිට එක බීදී නැගෙන නීල රළ පෙල
රොබරෝසීයා මල් සිබගෙන ඉවුරට ඇදෙන
බෝගම්බර වැවට එපිට දිස්නෙන් දිලෙන
රන් සිවිගෙය දලදා හිමි වැඩ වාසය කරන