2014/12/01
ඉගුරු දීලා මිරිස් ගන්න
හතර යවලා දොලහ ගන්න
පේලී පේලී පේලී සැදී පස්සෙන් එන්න

ෆයිල් එක්ක මොනවත් බෑ
කල දේවල් මතකත් නෑ
එහෙට යන්ද මෙහෙට යන්ද හිතාගන්ට බෑ

එහෙන් ආවා මෙහෙන් ගියා
එහෙට පැන්නා මෙහෙට පැන්නා
උන් හිටිතැන් උපන්ගෙයක් මට මතකත් නෑ

ජහ මනයා හොරා කෑවා
කොමිස් ගැහුවා පගා ගැහුවා
ලන්සු වැටෙන මැති සල්පිලේ උන්ට වැලිව් නෑ

ගෙබි නාටක නරි වාදන
මික්ස් ‍ෆෘට් හා කැද හැලියක්
පට්ට පතුරු කාර්නිවල් ඒකේ ෆන් අඩුවක් නෑ

නයා මුගටි ලවු කරනවා
කිස් කරනවා වැලද ගන්නවා
ඊට පස්සේ මොනා උනත් කොටු හින්දා ඒවා පේන් නෑ

2014/06/23

රූපේ රූපේ නුඹේ පන්න පන්න මම වැලද ගන්න හැදු ඒ

හීන හීන දිග පාරේ පාරේ ඔබ පාවී පාවී ආවේ
සීත සීත රැය කීතු කීතු කර හීන තුලින් ආවේ
ආලේ ආලේ රස හීනි දෙතොල් මත ගාව ගාව දුන්නේ
රූපේ රූපේ නුඹේ පන්න පන්න මම වැලද ගන්න හැදු ඒ
රූපේ රූපේ නුඹේ පන්න පන්න මම වැලද ගන්න හැදු ඒ

කවු රස ගී රස නී රස වෙනතුරු ආයේ ආයේ ඇහුවේ
ලුණු රස පැනි රස පෙම් රස අභිමුව මා අමතකර ලූයේ
සිත්තර පත්තර පත් අතරේ මම පෙරල පෙරල බැලුවේ
රූපේ රූපේ නුඹේ පන්න පන්න මම වැලද ගන්න හැදු ඒ
රූපේ රූපේ නුඹේ පන්න පන්න මම වැලද ගන්න හැදු ඒ

හිත නැත අවනත උපනෙත අස්සෙන් ඉස්සි ඉස්සි බැලුවේ
හුස්ම ඉස්ම මගේ සින්න වෙන්න පෙර ලංව ලංව ඉන්නේ
වත්තල මත්තල පන්නල ගමකම කපුවෝ ලවා හෙවුවේ
රූපේ රූපේ නුඹේ පන්න පන්න මම වැලද ගන්න හැදු ඒ
රූපේ රූපේ නුඹේ පන්න පන්න මම වැලද ගන්න හැදු ඒ

2014/03/17

කැබිරීම


පිංසාර රටවල
පවුකාර මිනිසුන්
පවුකාර රටවල
පිංසාර මිනිසුන්ට
කබුරතී

හරිද මන්ද