2012/10/12

සමුගන්න ඕනෙ ලුහමු වුනා 
වෙන් වුනා
අතරමගදි නොදැක බැරි වුනා
වෙන් වුනා 
කල් ගියා
කාටහටත් මතක නැති වුනා

නෙතින් කියා ලූ
ආදරේ මිහිරි ලූ
රහසේම බැදේ ලු
විදින්නම ඕනෙ ලූ

හදවතින් හඩා ලු
ආදරේ කදුළු ලූ
සමුගන්න ඕනෙ ලු
විදවන්න එපා ලූ