2014/03/17

කැබිරීම


පිංසාර රටවල
පවුකාර මිනිසුන්
පවුකාර රටවල
පිංසාර මිනිසුන්ට
කබුරතී

හරිද මන්ද