2016/08/07

(ප)ජාති වාදියා

උබට හුරු උබෙ යක්ෂයා
මට හොදයි මගෙ පක්ෂියා
සාමයට ලැදි පරවියා
උබද මමද ()ජාති වාදියා

 පහරව පහරව මල් ආසනේ

පාරව පාරව කකියන ලෙයේ
ආලය​ සාරව ඇති ළයේ
හොය​න
උබද මමද ()ජාති වාදියා 

පන්සලෙත් පල්ලියෙත් කෝවිලෙ

බක්තියක් නැතත් මර බියෙන් උබේ
රකින්ට මඩින්ට හදන්ට ජාතකේ
හොය​න
උබද මමද ()ජාති වාදියා