2012/10/12

සමුගන්න ඕනෙ ලුහමු වුනා 
වෙන් වුනා
අතරමගදි නොදැක බැරි වුනා
වෙන් වුනා 
කල් ගියා
කාටහටත් මතක නැති වුනා

නෙතින් කියා ලූ
ආදරේ මිහිරි ලූ
රහසේම බැදේ ලු
විදින්නම ඕනෙ ලූ

හදවතින් හඩා ලු
ආදරේ කදුළු ලූ
සමුගන්න ඕනෙ ලු
විදවන්න එපා ලූ

3 comments:

 1. කියනකන් හිටියේ කියන්න එපැයි

  ReplyDelete
 2. ප්‍රෙහෙලිකා වැනිය
  කියවන්න හිතේය
  නිතරම එන්න හිතේය
  ලියන්න ලියන්න, ඔවදනය.

  ReplyDelete
 3. ලූ ට වී මුවා
  ඈ අතොරක් නැතිව කී කතා
  කුමට ඉවසුම්
  මතක නැති නම්...???

  ReplyDelete

ඇත්තම කියන්න